Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności  na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Koszalinie Ambulatorium z Izbą Chorych Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Ambulatorium z Izbą Chorych Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie  

Dane zamawiającego:

1. Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71 ,75-950 Koszalin.

Przedmiot konkursu ofert:

Konkurs ofert dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej na stanowisku:

a. lekarz stomatolog (protetyk)

dla osób pozbawionych wolności, na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Koszalinie.

Przewidywany czas trwania umowy:

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na 18 marca 2024 r.

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na okres od 18 marca 2024 do 31 grudnia 2025 roku.

Wymagania w stosunku do Oferentów:

Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej.

Legitymujące się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie w jakim przystępują do konkursu oraz zostali wpisani do odpowiednich rejestrów.

Warunki jakie musi spełniać oferta:

Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Koszalinie, Ambulatorium z Izbą Chorych Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie, Ambulatorium z Izbą Chorych Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie powinna zawierać wypełniony, zgodnie z załącznikiem nr 1 formularz ofertowy:

a) oświadczenie Oferenta o szczegółowym zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

b) zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

c) oświadczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego,

d) dane o Oferencie:

nazwa i siedziba Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, REGON,

imię i nazwisko, adres oraz nr wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu, NIP,

posiadane kwalifikacje zawodowe,

proponowana kwota należności za realizację zamówienia z ewentualną kalkulacją elementów należności.

Wraz z formularzem ofertowym należy dołączyć wymagane dokumenty:

a) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni medycznej)

b) kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) kserokopię decyzji o nadaniu REGON

d) kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

Powyższe dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. Miejsca w których Oferent dokonał zmian powinny być parafowane przez Oferenta. Oferent może wycofać złożoną ofertę, powiadamiając pisemnie udzielającego zamówienie przed upływem terminu składania ofert. Złożona oferta nie odpowiadająca warunkom wyżej wymienionym zostanie odrzucona.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: KONKURS OFERT NA ŚWIADCŻENIA ZDROWOTNE

Oferta cenowa:

Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w kwocie brutto w złotych polskich i należy ją podać w formularzu ofertowym jak w załączniku na 1 do niniejszych Warunków.

Kryteria oceny przy wyborze oferty:

Cena

Kompletność informacji w złożonej ofercie.

Miejsce i termin składania oferty:

Oferty należy składać w sekretariacie Aresztu Śledczego w Koszalinie nie później niż do dnia 11 marca 2024 roku do godz. 10:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do jednostki.

Oferty złożone lub nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.


Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 11 marca 2024 roku o godz. 12:00, w siedzibie udzielającego zamówienia tj. w Areszcie Śledczym w Koszalinie.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności wszystkich przybyłych Oferentów, którzy będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu i w razie potrzeby składać konieczne oświadczenia oraz wyjaśnienia.

Zawarcie umowy:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie zawiera umowę o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Koszalinie na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych, w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych, Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych zgodną z wybraną najkorzystniejszą ofertą.

Postanowienia końcowe:

Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty,

W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie może przyjąć tę ofertę, jeżeli spełnia ona wymagania określone w ogłoszeniu,

W sytuacji wskazanej w ust. 1 Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu,

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn,

Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie udzielającego zamówienia.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie informuje, o przysługujących środkach odwoławczych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770, z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872, 1938, 2730.

Rozmiar: 16.3 kB
Rozmiar: 23.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej