KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W KIELCACH

Jednostka organizacyjna: Areszt Śledczy w Kielcach

Areszt Śledczy w Kielcach ogłasza z dniem 27.03.2020 r. konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla osadzonych (szacunkowa liczba osób ok. 1000), wykonywanych w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kielcach w  zakresie:
Konsultacje z zakresu stomatologii.
1.    Każde z ww. świadczeń stanowi odrębną cześć postępowania. Oferenci mogą składać oferty w zakresie każdej części.
2.    W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział  oferenci spełniający następujące warunki:
są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę, jeśli odpowiednie przepisy nakładają  taki obowiązek posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, jeśli odpowiednie przepisy nakładają taki obowiązek
3.    Planowany okres trwania umów: od dnia zawarcia umowy  do 31.12.2020 r.
4.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej AŚ Kielce https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-kielcach-konkurs-ofert-na-swiadczenia-z-zakresu-opieki-zdrowotnej.
5.    Oferty (wymagany formularz ofertowy) należy składać w zamkniętych i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT”  kopertach w Areszcie Śledczym w Kielcach (sekretariat) lub nadać w formie przesyłki pocztowej (decyduje data wpływu do jednostki) na adres:  ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, do dnia 10.04.2020 r. do godz. 16:00.
6.    Oferty będą oceniane pod kątem ceny jednostkowej świadczenia lub wynagrodzenia ryczałtowego za wykonywanie świadczeń w danym okresie czasu, proponowanej częstotliwości udzielanych świadczeń oraz posiadanych kwalifikacji.
7.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.04.2020 r., o godz. 12.00 w Areszcie Śledczym w Kielcach.
8.    Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczona zostanie na stronie internetowej AŚ Kielce i tablicy ogłoszeń jednostki.
9.    Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
10.    Oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w art. 153 (protest) i art. 154 (odwołanie)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1373 t.j.)

.


Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – regulamin konkursu ofert

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej