Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ogłasza nabór na zlecenie wykonywania usług psychologicznych na rzecz działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Hajnówce.

 

Wymiar zlecenia:

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Przewidywany czas trwania umowy:

4 tygodnie, w wymiarze 20 godzin tygodniowo (z możliwością ewentualnego przedłużenia).

 

Termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia uzależnia się od daty zakończenia naboru.

 

Przedmiot zlecenia:

wykonywanie na rzecz działu penitencjarnego jednostki, w ramach umowy zlecenia następujących usług psychologicznych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Hajnówce:

 • opiniowanie psychologiczne,
 • podejmowanie interwencji kryzysowej,
 • prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i profilaktyki suicydalnej.

 

Wynagrodzenie:

brutto za 1 godzinę zlecenia wynosi 40 zł.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność.

 

Wymagane dokumenty:

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 2),
 • oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3),
 • podpisana klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4).

 

Informacja o metodach naboru:

Ze względu na wprowadzony stan epidemii oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: as_hajnowka@sw.gov.pl W przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres:

 

Areszt Śledczy

ul. Warszawska 67

17–200 Hajnówka

 

do dnia 16 kwietnia 2021 r. z dopiskiem „Nabór psycholog”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 739 19 03 lub 85 739 19 04.

 

Osoby przystępujące do naboru zostaną poinformowane o jego wyniku pisemnie.

 

Osoby, które przedłożą dokumenty bez dołączonych podpisanych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, nie zostaną poddane procedurze kwalifikacyjnej, ich dokumenty zostaną odesłane na adres nadawcy.

 

Ponadto informuję ,że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce z siedzibą przy ul. Warszawskiej 67, 17-200 Hajnówka, e-mail: as_hajnowka@sw.gov.pl, tel. 85 683 20 07. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej