Ogłoszenie o naborze kandydatów

do podjęcia pracy w Areszcie Śledczym w Grójcu

na stanowisko referenta/inspektora (pracownika cywilnego)

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1427 z późn. zm.) Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu ogłasza nabór na kandydatów do pracy w Areszcie Śledczym w Grójcu na stanowisko

referenta/inspektora działu kwatermistrzowskiego

   pracownik cywilny

 

• Liczba osób przewidzianych do przyjęcia – 1

 • Przewidywany termin przyjęcia do pracy – październik 2019 r.

• Miejsce pracy – Areszt Śledczy w Grójcu

• Forma zatrudnienia – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

                   

Wymagania stawiane kandydatom określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1427            z późn. zm.):

W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daję rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie  na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, wskazane o profilu technicznym
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office

 

 

Charakter pracy:

 • praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
 • praca administracyjna w zakresie zagadnień kwatermistrzowskich

 

Wymagane dokumenty:

 1. pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego             w Grójcu ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega;
 2. wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);
 3. CV z aktualną fotografią.

 

W przypadku podjęcia przez Dyrektora jednostki decyzji o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci zobowiązani będą do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów (oryginały do wglądu):

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje;
 2. kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia;
 3. odpis  skrócony  aktu  urodzenia:  własnego,  małżonka,  dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż nie zwracamy nadesłanych dokumentów,                          a skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami

Termin składania dokumentów do dnia 21 października 2019 roku.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji w zakresie rekrutacji udziela 

 Areszt Śledczy w Grójcu

Dział kadr tel. (48) 664-20-52 wew. 30 lub 37

 

Klauzula informacyjna

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.
 • Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu, z siedzibą w 05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 21, email: as_grojec@sw.gov.pl, tel. 48 664 20 52, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Inspektorem danych osobowych jest Tomasz Płatos, e-mail: ido_grojec@sw.gov.pl,                     tel. 48 664 20 52.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do pracy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej