Ogłoszenie o przyjęciu do pracy w Areszcie Śledczym w Grójcu

 

Areszt Śledczy w Grójcu

ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec

tel. 48 664-20-52 wew. 30 lub 37

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do podjęcia pracy w Areszcie Śledczym w Grójcu na stanowisko młodszego wychowawcy/starszego wychowawcy działu penitencjarnego (pracownika cywilnego)

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1427 z późn. zm.) Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu ogłasza nabór na kandydatów do pracy w Areszcie Śledczym w Grójcu na stanowisko

młodszego wychowawcy/starszego wychowawcy

   pracownik cywilny

• Liczba osób przewidzianych do przyjęcia – 1

Przewidywany termin przyjęcia do pracy – grudzień 2019 r.

• Miejsce pracy – Areszt Śledczy w Grójcu

• Forma zatrudnienia – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

                   

Wymagania stawiane kandydatom określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1427 z późn. zm.):

W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

daję rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji

 

Charakter pracy:

     •    praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

 przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Wymagane dokumenty:

pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega;

wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);

CV z aktualną fotografią.

 

W przypadku podjęcia przez Dyrektora jednostki decyzji o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci zobowiązani będą do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów (oryginały do wglądu):

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje;

kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia;

 

 

Jednocześnie informujemy, iż nie zwracamy nadesłanych dokumentów, a skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami

 

Termin składania dokumentów do dnia 9 grudnia 2019 roku.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacji w zakresie rekrutacji udziela 

 Areszt Śledczy w Grójcu

Dział kadr tel. (48) 664-20-52 wew. 30 lub 37

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu, z siedzibą w 05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 21, email: as_grojec@sw.gov.pl, tel. 48 664 20 52, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Tomasz Płatos, e-mail: ido_grojec@sw.gov.pl,                     tel. 48 664 20 52.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do pracy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej