Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

REFERENTA DZIAŁU ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO

przewidywany wymiar etatu: 1/1 (ETAT CYWILNY/NA ZASTĘPSTWO)

przewidywany termin zatrudnienia: LUTY/MARZEC 2019

 

Charakter pracy:

 • obsługa kancelaryjna sekretariatu
 • wiąże się z bezpośrednim kontaktem z osobami pozbawionymi wolności

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość obsługi komputera
 • niekaralność
 • mile widziane doświadczenie w pracy biurowej

 

W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Osoby zainteresowane proszone są o osobiste dostarczenie do kadr Aresztu Śledczego w Gdańsku do dnia 17.01.2019 r. niżej wymienionych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do pracy i CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające ewentualny staż pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć osobiście w kadrach Aresztu Śledczego w Gdańsku do dnia 17.01.2019 r. do godz: 15:00 .

Adres:

Areszt Śledczy w Gdańsku

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można pod nr tel. 058 323 13 11

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia  do Służby Więziennej.

Rozmiar: 197.7 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej