Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

85-131 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4

tel. 52 585-52-16, fax 52 582-97-27, email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

Bydgoszcz, 20.03.2023 r.

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W BYDGOSZCZY

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1269)

ogłasza

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej

dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na następujące stanowiska:

ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk

młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe medyczne. Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku. Predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Wynagrodzenie brutto 5044 zł/ netto 4186 zł

Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn. W swoich strukturach posiada oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, a także szpital w oddziałami: wieloprofilowym – zachowawczym i leczenia gruźlicy. W jednostce funkcjonuje również ośrodek diagnostyczny oraz oddział dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi. Jednostka realizuje ponadto program substytucji metadonowej. W strukturach jednostki funkcjonuje Oddział Zewnętrzy w Gdańsku-Przeróbce, przeznaczony dla młodocianych mężczyzn oraz mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego.

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla
funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego
uposażenia,

- raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania
lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko o które się ubiega;

wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

kserokopie świadectw pracy lub służby;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;

kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;

oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej

dokumenty należy składać W TERMINIE DO DNIA 05.04.2023 r.

Za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy) z dopiskiem „Nabór‘’

W jednostce organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 05.04.2023 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 5855342 lub 519 831 896.

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),

3) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),

4) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

5) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów),

6) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

7) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, mając na względzie potrzeby etatowe służby oraz dotychczasowe wyniki uzyskane w trakcie etapu wstępnego.

II. Etap obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny.

III. Etap końcowy obejmujący ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych ( na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy).

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Bydgoszczy w sposób zapewniający anonimowość danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Służbie Więziennej. Przyjęcie na dane stanowisko jest uzależnione od ilości wakatów oraz uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE
W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku resocjalizacji, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, ratownictwa medycznego – 20 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą,
w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE
W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;

posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów.

stopień naukowy lub tytuł naukowy -30 punktów;

aplikacja radcowska, sędziowska , prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska-20 punktów;

posiadanie uprawnień budowlanych-10 punktów;

posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

Terminy przyjęć kandydatów do służby:

drugi kwartał 2023 r.

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

85-131 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4

tel. 52 585-52-16, fax 52 582-97-27, email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

70-226 Szczecin, ul. Kaszubska 28

91 480 91 01, fax 91 433 70 75, email: oisw_szczecin@sw.gov.pl

Bydgoszcz, dnia 20.03.2023 r.

Klauzula informacyjna

dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy,
z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 (tel. 52 585 52 52). Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Monika Nalazek, e-mail: iod_oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl (tel. 52 585 58 92)

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru,
w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej