Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza pulmonologa

dla osób pozbawionych wolności

w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego

w Bytomiu – konkurs nr 5

ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom

 

 

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 711).

 

 

 1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

 

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności Szpitala
  i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu tj. 4 godziny tygodniowo.

2.  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.07.2021 r.

3.  Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2021 r.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

1. Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu powinna zawierać wypełniona klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rekrutacyjnych pracowników (Załącznik nr 1), klauzulę zgody (Załącznik nr 2) oraz formularz ofertowy (Załącznik nr 3).

2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

- cenę

- kompletność informacji w złożonej ofercie.

3. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- proponowana przez oferenta cena przekroczy przewidywane na ten cel środki pieniężne,

-  oferent nie przedstawi/uzupełni wymaganych dokumentów.

(oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można pobrać
w siedzibie Aresztu Śledczego w Bytomiu – Załącznik nr 3).

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza pulmonologa dla osób pozbawionych wolności w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu (REZERWA CELOWA)”.

5. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Aresztu Śledczego w Bytomiu, nie później
niż do dnia 18.06.2021 r. o godz. 14.00. O terminie złożenia oferty decyduje data
i godzina wpływu do Sekretariatu Aresztu Śledczego w Bytomiu.

      Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

 1. WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW

 

 1. Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

- Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz.1398),

- Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 711),

- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866)

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
 2. W wyżej wymienionym przypadku Dyrektor niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu.
 3. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Aresztu Śledczego może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert (art. 150 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 4. W przypadku kiedy cena za świadczenie usług medycznych proponowana przez oferenta przewyższa kwotę jaka jest możliwa do przyjęcia, Dyrektor Aresztu Śledczego
  w Bytomiu może zaprosić oferenta do negocjacji ceny.
 5. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 6. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej jednostki oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Bytomiu.
 7. Tryb składania skarg oraz protestów określają przepisy zawarte w w/wym. aktach prawnych.

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej