Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  dla osób pozbawionych wolności

w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych/Izolatorium Aresztu Śledczego

w Bytomiu (PIELĘGNIARKA) – konkurs nr 6

ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom

 

 

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 711).

 

I.

PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w Szpitalu
  i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu.
 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.07.2021 r.
 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2021 r.

 

II.

WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFERTA

 

 1. Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu
  i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu powinna zawierać wypełnioną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rekrutacyjnych pracowników (Załącznik nr 1), klauzulę zgody (Załącznik nr 2) oraz, formularz ofertowy (Załącznik nr 3) zawierający:
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
 2. oświadczenie o niekaralności;
 3. zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia oraz dane osobowe;
 4. dane o oferencie:
 1. nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej, statut (w załączeniu) oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
 2. imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 Ustawy, poświadczające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym udzielając świadczeń zdrowotnych;
 1. kwalifikacje zawodowe osoby udzielającej świadczenia zdrowotne

6)   proponowaną kwotę (za godzinę pracy) należności za realizację zamówienia,

2.   Czas pracy określony będzie w planie dyżurów szpitala sporządzonym na okres miesiąca (minimum 5 dyżurów na pielęgniarkę w trakcie miesiąca kalendarzowego),

3.  Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których oferent dokonał zmian powinny być parafowane przez oferenta.

4.  Niezbędne dokumenty (formularz ofertowy i klauzule), wymagane przy złożeniu oferty, zamieszczone są na stronie internetowej jednostki bądź w siedzibie aresztu.

 

III.

OFERTA CENOWA

 

 1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 2. Cenę należy podać w Załączniku Nr 3 do niniejszych Warunków.

 

IV.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Areszt Śledczy w Bytomiu będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne, na podstawie wystawionej przez oferenta faktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą uznania faktury będzie lista obecności, na której oferent będzie składał podpis i określał godziny wykonywania usługi. Kontrolę nad realizacją świadczenia zdrowotnego będzie sprawował Dyrektor Szpitala Aresztu Śledczego w Bytomiu. Zapłata za wykonaną usługę będzie przekazywana na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

 

V.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
   w szpitalu i ambulatorium z izbą chorych/izolatorium Aresztu Śledczego w Bytomiu (PIELĘGNIARKA)
  ”.
 2. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Aresztu Śledczego w Bytomiu nie później niż do dnia 18.06.2021 r. do godz. 14 00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Aresztu Śledczego w Bytomiu.
 3. Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

VI.

ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu zawiera umowę o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w szpitalu
  i ambulatorium jednostki, zgodną z wybraną przez komisją konkursową najkorzystniejszą ofertą w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
 2. W wyżej wymienionym przypadku Dyrektor niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu.
 3. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 4. W przypadku kiedy cena za świadczenie usług medycznych proponowana przez oferentów przewyższa kwotę jaka jest możliwa do przyjęcia, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu może zaprosić oferentów do negocjacji ceny.
 5. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej jednostki oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Bytomiu.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej