Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  dla osób pozbawionych wolności

w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych

w Bytomiu (PIELĘGNIARKA) – konkurs nr 1

ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom

 

 

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 991).

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.03.2024 r.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do 30.06.2024 r.

 

II. WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFERTA

 

 1. Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu powinna zawierać wypełnioną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rekrutacyjnych pracowników (Załącznik nr 1), klauzulę zgody (Załącznik nr 2) oraz, formularz ofertowy (Załącznik nr 3) zawierający:
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
 2. oświadczenie o niekaralności;
 3. zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia oraz dane osobowe;
 4. dane o oferencie:
 1. nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej, statut (w załączeniu) oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
 2. imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 Ustawy, poświadczające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym udzielając świadczeń zdrowotnych;
 1. kwalifikacje zawodowe osoby udzielającej świadczenia zdrowotne

6)   proponowaną kwotę (za godzinę pracy) należności za realizację zamówienia,

2.   Czas pracy określony będzie w planie dyżurów szpitala sporządzonym na okres miesiąca (minimum 5 dyżurów na pielęgniarkę w trakcie miesiąca kalendarzowego),

3.   Dodatkowe wymagania: Kurs pielęgniarki endoskopowej

4.  Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których oferent dokonał zmian powinny być parafowane przez oferenta.

5.  Niezbędne dokumenty (formularz ofertowy i klauzule), wymagane przy złożeniu oferty, zamieszczone są na stronie internetowej jednostki bądź w siedzibie aresztu.

 

III.  OFERTA CENOWA

 

 1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 2. Cenę należy podać w Załączniku Nr 3 do niniejszych Warunków.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Areszt Śledczy w Bytomiu będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne, na podstawie wystawionej przez oferenta faktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą uznania faktury będzie lista obecności, na której oferent będzie składał podpis i określał godziny wykonywania usługi. Kontrolę nad realizacją świadczenia zdrowotnego będzie sprawował Dyrektor Szpitala Aresztu Śledczego w Bytomiu. Zapłata za wykonaną usługę będzie przekazywana na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
   w szpitalu i ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu (PIELĘGNIARKA)
  ”.
 2. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Aresztu Śledczego w Bytomiu nie później niż do dnia 29.02024 r. do godz. 13:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Aresztu Śledczego w Bytomiu.
 3. Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

VI. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu zawiera umowę o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w szpitalu
  i ambulatorium jednostki, zgodną z wybraną przez komisją konkursową najkorzystniejszą ofertą w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
 2. W wyżej wymienionym przypadku Dyrektor niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu.
 3. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 4. W przypadku kiedy cena za świadczenie usług medycznych proponowana przez oferentów przewyższa kwotę jaka jest możliwa do przyjęcia, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu może zaprosić oferentów do negocjacji ceny.
 5. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej jednostki oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Bytomiu.

 

 

Zatwierdzam:      

mjr Jarosław Wrona

Dyrektor

Aresztu Śledczego w Bytomiu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej