DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
W BYDGOSZCZY

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

 

zarządza

w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Młodszy(a) pielęgniarz(ka) Zamiejscowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Grudziądzu Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych

planowana liczba etatów: 2

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.
Wynagrodzenie brutto 4992 zł/ netto 4143 zł (osoby do 26 roku życia - 4543 zł netto)


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko o które się ubiega;

2) wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

3) kserokopie świadectw pracy lub służby;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;

5) kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;

oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

6) oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 26.04.2023 r.:

1) osobiście w jednostce penitencjarnej

2) za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

z dopiskiem „Nabór‘’

(liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy)

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów w terminie do 26.04.2023r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 585 53 42 lub 519 831 896.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej