DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
 W BYDGOSZCZY

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1269)

ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby  w ARESZCIE ŚLEDCZYM W BYDGOSZCZY, na następujące stanowisku:

MŁODSZY ASYSTENT (LEKARZ) SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH 
planowana liczba etatów:

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe medyczne. Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku. Predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 
Wynagrodzenie brutto 5456 zł/ netto 4528 zł

Termin składania dokumentów -  do 26.04.2023.  za pomocą:

- przesyłki pocztowej poleconej na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy,

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

(liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy)

z dopiskiem „Nabór‘’.

- osobiscie w jednostce organizacyjnej, w której prowadzony jest nabór.

Wymagania stawiane kandydatom, określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.):

art. 38. W Służbie Więziennej służbę może pełnić osoba:

a. posiadająca obywatelstwo polskie,

b. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

c. korzystająca z pełni praw publicznych,

d. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

e. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

f. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

g. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

h. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 

Wymagania:

a. wykształcenie wyższe medyczne;

b. ważne prawo wykonywania zawodu.

 

Dodatkowym atutem będzie:

predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,

mile widziane doświadczenie na wyżej wymienionym stanowisku.
 

Oferujemy:

1. Stałą pracę, „na pełen etat”.

2. Pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia.

3. Atrakcyjne wynagrodzenie.

4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

5. Awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

 

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

1. Wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny.

2. Wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny.

3. Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby.

4. Wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia.

5. Raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie.

6. Nagrody uznaniowe.

7. Nagrody jubileuszowe.

8. Dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie.

9. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

 

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Areszt Śledczy w Bydgoszczy oraz stanowisko, o które się ubiega;

2. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

3. kserokopie świadectw pracy lub służby;

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;

5. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;

6. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

Oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Aplikować można:

1. osobiście składając dokumenty w jednostce penitencjarnej

2. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy,

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

(liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy)

z dopiskiem „Nabór‘’.

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów  w terminie do 26.04.2023 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 585 53 42 lub 519 831 896.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej