DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIAŁYMSTOKU

UL. KOPERNIKA 21

15-377 BIAŁYSTOK

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO ASYSTENTA / ASYSTENTA / STARSZEGO ASYSTENTA –

 LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

(1,0 ETAT CYWILNY – PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY)

Planowane przyjęcie: marzec 2024 r.

Wymiar etatu: 1,0

Wysokość wynagrodzenia: ok. 12 500,00 zł brutto miesięcznie

Praca polegająca na udzielaniu konsultacji lekarskich, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz podległego Oddziału Zewnętrznego w Białymstoku.

Praca w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U.  z 2023 r., poz. 1683 ze zm.) – pracownikiem może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 756 z późn. zm.);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Kandydaci na stanowisko młodszego asystenta / asystenta / starszego asystenta Ambulatorium z Izbą Chorych powinni spełniać dodatkowe wymagania w zakresie:

-  posiadanego wykształcenia - wyższego medycznego z dyplomem lekarza;

- posiadanych odpowiednich kwalifikacji zawodowych - prawo wykonywania zawodu lekarza oraz ewentualnie specjalizacja;

2. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

1) ocena złożonych dokumentów;

2) przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

3) sprawdzenie niekaralności;

4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Służbie Więziennej;

3. Wymagane dokumenty:

 1. cv, podanie o przyjęcie do pracy
 2. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu),
 3. podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naborem prowadzonym przez Areszt Śledczy w Białymstoku (wzór w załączeniu),
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu),
 5. świadectwa pracy lub służby (kserokopie, oryginały do wglądu)
 6. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie, oryginały do wglądu)

 

Ponadto kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe oraz opinie polecające. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez kandydata, a zawartych w dokumentach innych niż wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym. Oświadczenie to może być dostarczone jako oddzielny dokument o następującej treści:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dostarczonych przeze mnie,  a zawartych w dokumentach innych niż wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym.

4. Informacje organizacyjne

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w godz. 8:00 – 15:00 lub przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – młodszy asystent / asystent / starszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych” na adres: Areszt Śledczy w Białymstoku, ul. Kopernika 21; 15 – 377 Białystok, do dnia 6 marca 2024 r.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udzielają kadry Aresztu Śledczego w Białymstoku, nr telefonu: (085) 66 55 477.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1683 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2281).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
 2. Imiona rodziców ...................................................................................................................
 3. Data urodzenia .....................................................................................................................
 4. Obywatelstwo .......................................................................................................................
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................

.......................................................................................................................................................

 1. Wykształcenie .......................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

 1. Wykształcenie uzupełniające ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 1. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym

seria ..................... nr ...................... wydanym przez ...............................................................

lub innym dowodem tożsamości ...............................................................................................

 

 

.................................................                                   ...................................................................

           (miejscowość i data)                                                             (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

………………………………………………………                                                                                     ……………………………………………………….

    (imię i nazwisko)                                                                                                                             (miejscowość, dnia)

 

………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru dla kandydatów do pracy w Służbie Więziennej na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku na rok 2024 prowadzonej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku, ul. Kopernika 21, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

 

 

 

 

…………………………………………………………

(czytelny podpis)

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naborem prowadzonym przez  Areszt Śledczy w Białymstoku

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych zgromadzonych w ramach prowadzonego naboru, jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, adres: 15-377, Białystok, ul. Kopernika 21

Kim jest inspektor ochrony danych i jak się z nim kontaktować?

Jest to osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować: osobiście w siedzibie administratora danych, listownie na adres:Inspektor Ochrony Danych, ul. Kopernika 21, 15-377 Białystok

• pocztą elektroniczną pisząc na adres: iod_as_bialystok@sw.gov.pl.,

• telefonicznie dzwoniąc na nr: 085 742 70 21

• za pomocą faksu, wysyłając wiadomość na nr: 085 665 54 44

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora zadań związanych z przeprowadzeniem naboru do pracy w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

W AŚ Białystok Państwa dane osobowe w w ramach prowadzonego naboru do pracy, są przetwarzane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1683 z późn. zm.).

Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru do pracy oraz okres przechowywania dokumentacji w archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć?

• Państwa dane osobowe, w związku z realizacją celu przetwarzania mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

• Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

• Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.

• Państwa dane pozyskujemy podczas realizacji naboru do pracy w Areszcie Śledczym w Białymstoku lub pośrednio z dokumentów lub systemów informatycznych.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do poddania kandydata procedurze naboru do pracy. Odmowa podania danych spowoduje niemożność poddania kandydata procedurze naboru.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W każdej chwili przysługuje Państwu:

• Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

• Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

◦ Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

◦ Wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

◦ Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

◦ Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

• Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

◦ Kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

◦ Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

◦ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

◦ Wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

◦ Zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

◦ Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

• W każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas AŚ Białystok zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych możecie Państwo złożyć osobiście w godzinach urzędowania AŚ Białystok, elektronicznie ze swojego konta na platormie ePUAP, listownie na adres AŚ Białystok.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone?

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria @ uodo.gov.p l.

W jaki sposób mogą Państwo zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych?

Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych uruchomił specjalny adres poczty elektronicznej:

incydent_as_bialystok@sw.gov.pl., na który możecie Państwo zgłaszać wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jak również wszelkie zauważone incydenty mające wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w AŚ Białystok.

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można również zgłaszać osobiście w godzinach urzędowania AŚ Białystok za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod_as_bialystok@sw.gov.pl., elektronicznie ze swojego konta na platormie ePUAP, listownie na adres AŚ Białystok.

 

 

Zapoznałem się w dniu:

 

 

 

……………………………………………………………

(data i czytelny podpis)

 

 

 

 

 

***** Właściwe podkreślić.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej