OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 1/K/2020 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – podstawowej opieki zdrowotnej w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku

 

                                                          Areszt Śledczy w Białymstoku

                                                           ul. Kopernika 21,

                                                           15-377 Białystok

                                                           REGON 000319581

            Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1373 z późn. zm.).

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Ambulatorium Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Białymstoku.
2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 15.06.2020 roku
3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 15.06.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

4. Przewidywana liczba zawieranych umów - 1
 

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami winna być dostarczona do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 11 w zamkniętej kopercie, opatrzoną następującym opisem: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności z zakresu POZ w Areszcie Śledczym w Białymstoku”.

2. Oferty należy złożyć w kadrach Aresztu Śledczego w Białymstoku lub nadać w formie przesyłki pocztowej. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do kadr lub sekretariatu Aresztu Śledczego w Białymstoku.

3. Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

III. KRYTERIA I SPOSOBY OCENY PRZY WYBORZE OFERTY
1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o cenę doświadczenie zawodowe, dostępność świadczeń;
b) kompletność informacji w złożonej ofercie.
2. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli proponowana przez oferenta cena przekroczy przewidywane środki pieniężne na ten cel ustalone przez ZOZ Aresztu Śledczego   w Białymstoku.

 

IV. ODRZUCENIE OFERTY

Udzielający zamówienie odrzuci ofertę:

 1. Złożoną po terminie;
 2. Zawierającą nieprawdziwe informacje;
 3. Jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń;
 4. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

V. MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ORAZ ZAWARCIE UMOWY
1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 9.06.2020 roku o godz. 12 w siedzibie ogłaszającego konkurs.

2. Informacja z rozstrzygnięciem konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://sw.gov.pl, w zakładce „rekrutacja-oferty pracy”

3. Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku zawiera umowę o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych  dla osób pozbawionych wolności, zgodną z wybraną przez komisją konkursową najkorzystniejszą ofertą w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VI. TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Przeprowadzenie konkursu odbywa się za pośrednictwem komisji konkursowej, powołanej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.
2. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:
a) przeliczenie otrzymanych ofert;
b) otwiera koperty z ofertami;                  

c) wybiera najkorzystniejszą ofertę i zawiadamia oferentów o swoim wyborze.
2. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3) liczbę zgłoszonych ofert;
4) wskazanie ofert odrzuconych lub zgłoszonych po terminie;
5) wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem);
6) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;
7) podpisy członków komisji.
3. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

4. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta Dyrektor odstępuje od powołania komisji konkursowej.

5. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
2. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Aresztu Śledczego może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania warunków konkursu ofert.
3. W przypadku określonym w ust. 1 Dyrektor dokona ponownego ogłoszenia konkursu.
4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
5. W toku postępowania do czasu jego zakończenia oferent może wnieść skargi, protesty                                i odwołania dotyczące przebiegu konkursu do komisji powołanej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku
           

                                                                                  podpisał:

                                                                                              Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku

                                                                                              płk mgr Wojciech Prażmowski

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 4 -  wzór umowy

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI  w Areszcie Śledczym w Białymstoku

 

 

1………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa, imię i nazwisko oferenta)

 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………

(adres)

 

 

3…………………………………………………..                               4 ………………………………………...

                                     (NIP)                                                                                                                             (REGON)

 

 

5………………………………………………………………………………………………….

                 (numer  wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu)

 

 

6. Posiadane kwalifikacje:

 

Nazwa i adres szkoły (uczelni)

Kierunek/specjalność

Uzyskany tytuł zawodowy lub naukowy, dodatkowo uzyskane uprawnienia

Data rozpoczęcia i ukończenia nauki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Areszt Śledczy w Białymstoku zapewnia lokal (pomieszczenie ambulatorium Aresztu), aparaturę                     i sprzęt medyczny oraz środki łączności niezbędne do prawidłowego świadczenia usług medycznych osadzonym w tutejszej jednostce penitencjarnej.

8. Zobowiązuję się (przed podpisaniem umowy) do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w sposób gwarantujący ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji przedmiotowej umowy.

9. Proponowana cena za godzinę udzielania świadczeń za realizację zamówienia w zakresie opieki medycznej przez lekarza podstawowej opieki medycznej

   wynosi: …………………………………….......................................zł.  brutto za 1 godzinę

słownie: …………………………………………………………………………

 

10. Proponowany czas trwania umowy: …………………… do …………………, w tym termin rozpoczęcia udzielania zamówienia …............................................................

 

11. Oświadczam, iż nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że korzystam z pełni praw publicznych i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej          z art. 233 § 1 kk przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.

 

12. Oświadczam, iż szczegółowo zapoznałem się z treścią ogłoszenia dotyczącego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki dla osób osadzonych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Areszcie Śledczym w Białymstoku przez lekarza stomatologa.

 

 

 

 

……………………………………..                                                           ………………………………………

                (miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis oferenta)

 

 

 

 

 

Załączniki do oferty  (kserokopie posiadanych dokumentów):

 

 1. wpis do rejestru (ZOZ) podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 2. wypis z właściwego rejestru (KRS lub ewidencji działalności gospodarczej),
 3. wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich,
 4. nadanie numeru REGON
 5. nadanie numeru NIP,
 6. prawo wykonywania zawodu,
 7. dyplom specjalizacji
 8. przebieg pracy zawodowej
 9. polisa ubezpieczenia OC

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert przeprowadzanym przez Areszt Śledczy   w Białymstoku

2. Akceptuję warunki konkursu,

3. Zostałem/am zapoznany/a z możliwością złożenia protestu i odwołania,

4. Wszystkie dane, jakie zawarłem/am w ofercie, są zgodne ze stanem faktycznym,

5. W przypadku wygrania konkursu zobowiązuję się zawrzeć umowę na wykonanie świadczeń zdrowotnych, zgodną z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

6. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 3).

 

.........................................................

(Data i podpis)

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Areszt Śledczy w Białymstoku, ul. Kopernika 21, 15-377 Białystok, tel.: 85 742-70-21 do 23, e-mail: as_bialystok@sw.gov.pl;

2. Inspektorem Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Białymstoku jest kpt. Jarosław Małaszewski, tel.: +85 742-70-21 w. 352, e-mail: Jaroslaw.Malaszewski@sw.gov.pl;

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, w celu prawidłowej realizacji umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert;

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podane w instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. Posiadają Państwo:

a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

b. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

c. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Państwu:

a. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c. Na podstawie art. 21 RODO praw sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczam, iż:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług medycznych;

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;

3. Zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

 

……………………………………………………

Data i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA – PROJEKT

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Ambulatorium Aresztu Śledczego w Białymstoku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku

W dniu ............................... roku w Białymstoku, w oparciu o przepisy:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1373 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 523)
 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

pomiędzy:

Aresztem Śledczym w Białymstoku reprezentowanym przez:

……………………………….. – Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku

zwanym dalej „udzielającym zamówienie

a lekarzem Panem /nią/ ...................................... (PESEL ...............................)

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

......................................., ul. .........................................

posiadającym :

 1. prawo wykonywania zawodu nr .............................. wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w ..........................
 2. REGON ................................., NIP ........................................
 3. Wpis do Rejestru Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w ..................... pod Nr ............................

zwanym dalej „przyjmującym zamówienie” - zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ                z zakresu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu Śledczego                       w Białymstoku i realizację obowiązków z tego wynikających i z tym związanych tj.:

- udzielanie w ustalonym czasie pomocy lekarskiej wszystkim osadzonym zgłoszonym                            z oddziałów mieszkalnych Aresztu Śledczego w Białymstoku wymagających specjalistycznej opieki

- udzielanie porad lekarskich i leczenie osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym                        w Białymstoku,

- wydawanie na zlecenie udzielającego opinii dotyczących stanu zdrowia osadzonych, sposobu leczenia i stosowania względem nich odpowiednich metod oddziaływania,

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji lekarskiej i okresowej sprawozdawczości,

- inne czynności poza wyszczególnionymi zlecone przez udzielającego zamówienie w zakresie opieki medycznej.

 1. Rozkład i częstotliwość wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w imieniu udzielającego zamówienie, ustala kierownik Ambulatorium Aresztu Śledczego w Białymstoku                            w porozumieniu z przyjmującym zamówienie,.
 1. Świadczenia wymienione w § 1 ust. 1 wykonywane będą przez przyjmującego zamówienie zgodnie z ustaleniami opracowanymi przez kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych                          i zatwierdzonymi przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku przekazywanymi przyjmującemu zamówienie przed końcem danego miesiąca na miesiąc następny.

§ 2.

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zdrowotne określone w § 1 ust. 1 w siedzibie udzielającego zamówienie korzystając z aparatury i sprzętu oraz leków udzielającego zamówienie.
 1. Korzystanie ze środków wymienionych w ust. 1 odbywa się w zakresie niezbędnym do świadczenia zleconych umową usług medycznych.

§ 3.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń zdrowotnych za realizację zamówienia w zakresie opieki medycznej określonych w § 1 ust. 1 w wysokości brutto/godzina  ............................ złotych

§ 4.

Należność z tytułu wykonywania umowy określona w § 3 wypłacana będzie przyjmującemu zamówienie przez udzielającego zamówienie za zrealizowane w danym miesiącu świadczenie zdrowotne, na podstawie wystawionej przez oferenta faktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Faktura o której mowa w zdaniu poprzedzającym winna być dodatkowo potwierdzona przez kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku, za dany miesiąc i przedstawiona w terminie do dnia 5 następnego miesiąca. Niedotrzymanie terminu przedłożenia rachunku spowoduje przesunięcie zapłaty do końca danego miesiąca.

§ 5.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osadzonym i ich rodzinom przy wykonywaniu czynności zawodowych objętych niniejszą umową, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 6.

1.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przeprowadzonej przez kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zobowiązuje się uwzględniać wyniki kontroli i stosować do zaleceń pokontrolnych.

2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności:

a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych,

b) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,

c) liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych,

d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,

e) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości,

f) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych,

g) czynności wynikających ze świadczonych usług.

h) prowadzenie ewidencji czasu udzielania świadczonych usług.

§ 7.

1. W przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania przedmiotu umowy – usług medycznych określonych w § 1 ust. 1 – przyjmujący zamówienie na swój koszt i odpowiedzialność zabezpiecza zastępstwo, za zgodą udzielającego zamówienie.

§ 8.

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. nie podjęcia przez przyjmującego zamówienie obowiązków zgodnie z ustalonym rozkładem,
  2. w przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez przyjmującego zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa § 5 umowy,
  3. w przypadku utraty lub zawieszenia uprawnień zawodowych przez przyjmującego zamówienie
 3. Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę za 14 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez przyjmującego zamówienie.
 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w porozumieniu o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy w/w ustaw.

§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla udzielającego zamówienie, jeden dla przyjmującego zamówienie.

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:                                             PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

 

.................................................                                             ....................................................

                            

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej