Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko:

MŁODSZEGO/STARSZEGO ASYSTENTA (lekarz) AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

 

Przewidywane zatrudnienie: 1 osoba – pracownik cywilny, 1 etat

Planowany termin przyjęcia: 2019 r.

Charakter pracy: realizowanie zadań z zakresu podstawowej opieki lekarskiej w Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Białymstoku - praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej ( Dz. U. z 2018r. poz. 1542 z późn. zm.) (art.29) oraz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Wymagania zgodne z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku ( Dz. U. z 2018 r., poz.1542 ze zm. ) - w Służbie Więziennej może pracować osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom do pracy:

 • wykształcenie wyższe medyczne z prawem do wykonywania zawodu lekarza.

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 5. kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny,
 6. kserokopia dowodu osobistego,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie: do dnia 30 kwietnia  2019 roku osobiście w dziale kadr od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 – 14.00) lub listownie na adres: Areszt Śledczy w Białymstoku, ul. Kopernika 21, 15-377 Białystok, z dopiskiem oferta na stanowisko mł/st. asystent.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego  w Białymstoku tel. (85) 665 54 65.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, z siedzibą 15-377 Białystok, ul. M. Kopernika 21, email: as_bialystok@sw.gov.pl, tel. 85 742 70 21. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod_as_bialystok@sw.gov.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c RODO. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody  w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie  z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”.

 

                                                                                                                                             ………………..…………………………..

                                                                                                                                             Data i podpis kandydata

 

Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Areszcie Śledczym w Białymstoku przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku, z siedzibą 15-377 Białystok, ul. Kopernika 21 email: as_bialystok@sw.gov.pl, tel. 85 742 70 21,  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).”

………………..…………………………..

                                                                                                                                                                                  Data i podpis kandydata

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej