Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór na stanowisko: referent – starszy inspektor ds. obsługi sekretariatu Ilość miejsc – 1 – pracownik cywilny 1 etat

OGŁOSZENIE O PRACĘ

na stanowisko referent – starszy inspektor ds. obsługi sekretariatu

(pracownik cywilny Służby Więziennej)

 

Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór na stanowisko referent – starszy inspektor ds. obsługi sekretariatu Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach – umowa o pracę 1 etat

I. Wymagania zgodne z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2019 r. poz.1427, z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach,

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające.

Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarki, umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz znajomość instrukcji kancelaryjnej

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( treść oświadczenia w załączeniu poniżej w Uwadze)*

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów - do działu kadr Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach ul. Opolska 17a w terminie do  30 września 2019 roku wysłane do jednostki pocztą (decyduje data wpływu do jednostki) na adres: Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach ul. Opolska 17a 42-600 Tarnowskie Góry

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 39 27 505 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17a, 42-600 Tarnowskie Góry. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wstąpienia do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* UWAGA! Prosimy o załączenie do składanych dokumentów podpisanej klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko referent – starszy inspektor ds. obsługi sekretariatu prowadzonego przez Dyrektora Aresztu Śledczego z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17a, 42-600 Tarnowskie Góry, email: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl, tel. 32 39 27 505 - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

Podpisał

Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach

/-/ ppłk Zdzisław Figura

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej