Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór na stanowisko: lekarz internista w ambulatorium z izbą chorych Ilość miejsc – 1 – pracownik cywilny 0,25 etatu

 

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ

na stanowisko lekarz w ambulatorium z izbą chorych

(pracownik cywilny Służby Więziennej)

 

Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór na stanowisko lekarza internisty w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach – umowa o pracę 0,25 etatu

Zapewniamy pracę w zgranym zespole oraz zaangażowanym personelem średnim.

I. Wymagania zgodne z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.1542, z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II Dodatkowe wymagania:

- kierunkowe wykształcenie wyższe

- aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

- mile widziane dodatkowe specjalizacje

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z art. 221 1 kodeksu pracy

- pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe specjalistyczne – oryginały do wglądu

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów.

- do działu kadr Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach ul. Opolska 17a od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub mailem na adres dk_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

szczegółowych informacji udziela dział kadr tel. 32 39 27 505

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17a, 42-600 Tarnowskie Góry. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wstąpienia do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* UWAGA! Prosimy o załączenie do składanych dokumentów podpisanej klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego Dyrektora Aresztu Śledczego z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17a, 42-600 Tarnowskie Góry, email: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl, tel. 32 39 27 505 - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

 

 

 

Podpisał

Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach

/-/ ppłk Zdzisław Figura

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej