Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach lekarz chirurg / internista

ul. Opolska 17a, 42-600 Tarnowskie Góry

I Postawa prawna konkursu

Postepowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy:

  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1938),

  2. - Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 2190).

  3. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729).

II Informacja o udzielającym Zamówienie

Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17a, 42-600 Tarnowskie Góry tel. 032 39 27 500

III Przedmiot zamówienia

Konkurs ofert dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach z zakresu lekarza o specjalności internista/chirurg.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej dla osadzonych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach (wg zgłoszeń).

Proponowana liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych wynosi nie więcej niż 20 godzin miesięcznie

IV. Przewidywany czas trwania umowy

1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 1.01.2022 r.
2. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.03.2022 r.

V. Warunki jakie musi spełniać oferta

1. Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach powinna zawierać wypełniony, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszych Warunków formularz ofertowy zawierający:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
2) oświadczenie o niekaralności;
3) zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia oraz dane osobowe;
4)wymagane dokumenty:
a)kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje:
- prawo wykonywania zawodu,
- dyplom ukończenia studiów,
- dyplomy specjalizacyjne,
b)kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
c)kserokopia odpisu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub zaświadczenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich;
d)kserokopia polisy ubezpieczeniowej – można dołączyć do oferty lub dostarczyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
e) dokumenty powyższe mają być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.
5) dane o oferencie:
a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej, statut (w załączeniu) oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu - w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 Ustawy, poświadczające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym udzielając świadczeń zdrowotnych;
6) proponowaną kwotę (za godzinę pracy) należności za realizację zamówienia,

2.Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach powinna zawierać wypełnioną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rekrutacyjnych pracowników (Załącznik nr 2), klauzulę zgody (Załącznik nr 3)

3. Proponowana liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych dla lekarza o specjalności internista/chirurg wynosi do 20 godzin miesięcznie.
4. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane. Miejsca, w których oferent dokonał zmian powinny być parafowane przez oferenta.
5. Wszystkie uwarunkowania i okoliczności przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ZOZ Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach zostały zawarte w przedmiotowych Szczegółowych Warunkach. Wszelkie formularze dostępne są na stronie http://www.sw.gov.pl


VI. Oferta cenowa

1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
2. Cenę należy podać w Załączniku Nr 1 do niniejszych Warunków.

VII. Kryteria oceny przy wyborze oferty

Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN)

Cenę należy podać w Załączniku Nr 1 do niniejszych Warunków

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) cenę
2) kompletność informacji w złożonej ofercie.
2. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) proponowana przez oferenta cena przekroczy przewidywane na ten cel przez Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach środki pieniężne,
2) oferent nie przedstawi/uzupełni dokumentów, o których mowa w rozdziale V punkt 1 do niniejszych Warunków konkursu ofert.

VIII. Warunki płatności

Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne na podstawie wystawionej przez oferenta do dnia 5-go po zakończeniu miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni faktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury za miesiąc poprzedni. Podstawą uznania faktury będzie potwierdzenie przez kierownika ambulatorium obecności oferenta na podstawie sporządzonej listy, na której oferent będzie składał podpis i określał godziny wykonywania usługi. Kontrolę nad realizacją świadczenia zdrowotnego będzie sprawował Dyrektor Areszt Śledczego w Tarnowskich Górach. Zapłata za wykonaną usługę będzie przekazywana na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

IX. Miejsce, termin składania oraz wycofania oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim oraz w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, wraz z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach (LEKARZ CHIRURG/INTERNISTA).” Koperta musi być opisana drukowanymi literami w następujący sposób:
a) pełna nazwa oferenta;

b) adres;

c) numer telefonu , adres e-mail;

2. Oferty należy złożyć w sekretariacie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do dnia 30.11.2021 r. do godz. 10 00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.
3. Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

X. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 12 00.
2. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności wszystkich przybyłych oferentów, którzy będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu i w razie potrzeby składać konieczne oświadczenia oraz wyjaśnienia.

XI. Zawarcie umowy

Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach zawiera umowę o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Ambulatorium jednostki, zgodną z wybraną przez komisją konkursową najkorzystniejszą ofertą.

XII. Postanowienia końcowe

1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.

2. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w Rozdziale V powyższych Warunków konkursu ofert.

3.W przypadku kiedy cena za świadczenie usług medycznych proponowana przez oferentów przewyższa kwotę jaka jest możliwa do przyjęcia, Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach może zaprosić oferentów do negocjacji ceny.

4. W przypadku określonym w ust. 1 Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu.
5. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

6.Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej jednostki oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.

7.Tryb składania skarg oraz protestów określają przepisy zawarte w w/wym. aktach prawnych.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


         

                        Podpisał

          Dyrektor Aresztu Śledczego

              w Tarnowskich Górach
                ppłk Zdzisław Figura

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej