Katowice,   dn.           29.06.2022 r.

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SLUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064     z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r.     w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631   z późn. zm.)

ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej  nr  12/2022    dla kandydatów do Służby Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach  na rok 2022

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na  stanowisko

                            STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY                                   

 

ARESZT ŚLEDCZY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul.SIemińskiego 10

strażnik działu ochrony  2 - 3  etatów   

Wymagane min.  wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania  się hierarchicznej strukturze. 

 

Przewidywane terminy zatrudnienia   IV kwartał 2022 r.

 

UWAGI:

Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny  i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

WYMAGANE DOKUMENTY  ORAZ  TERMIN  I  MIEJSCE  ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 1. podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU (załącznik nr 1)

 1. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr do ogłoszenia;

UWAGA: obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem   na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia    – kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby

 1. kserokopie świadectw pracy lub służby;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;
 3. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;
 4. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 3);
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 4);

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 lipca 2022 roku  drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej   w Katowicach) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem  „Nabór nr 12/2022 do Służby Więziennej” lub osobiście (dokumentacja zakopertowana     z opisem jak wyżej) w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach,   ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku  (godz. 8.00 - 15.00).

 

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor  Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

ETAPY POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmuje:                                                                                                                                                                                                  

 1. ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
 2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy - do 30 minut, możliwość uzyskania  od 2 do 30 punktów).
 3. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się  z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawnej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu - 35 minut),
 4. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1580,  z 2018 r. poz. 1573)- (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),
 6. sporządzenie arkusza oceny kandydata,
 7. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

II. Etap sprawdzający obejmujący:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej    w Katowicach)

 

III. Etap końcowy obejmujący:

utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/aresztu śledczego w terminie wyznaczonym  w ogłoszeniu zawierającym ranking, informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE  W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o Służbie Więziennej – 30 punktów;
 2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki  i budownictwa – 20 punktów;
 3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;
 4. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny),    o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;
 5. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny)    – 15 punktów;
 6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – 30 punktów;
 7. wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz                 w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJETNOŚCI SĄ OCENIANE  W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTEPUJACY SPOSÓB:

 1. posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
 2. posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego   - 8 punktów;
 3. posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D —10 punktów.
 4. stopień naukowy lub tytuł naukowy -30 punktów;
 5. aplikacja radcowska. sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska-20 punktów;
 6. posiadanie uprawnień budowlanych-10 punktów;
 7. posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania regulują następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631 z późn. zm.) ,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573).

 

UWAGI:

Komisja kwalifikacyjna  poprzez adres e-mail wskazany przez kandydata w podaniu skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej   w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10.

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać   pod numerem tel.:  (32) 208 44 75 lub 504 333 932

 

 

                                                                                                                                               Podpisał:

                                                                                               DYREKTOR OKRĘGOWY

                                                                                              Służby Więziennej w Katowicach

                                                                                              /-/ płk Łukasz Górny

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej