DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

 

zgodnie  z  ustawą  z  dnia   9   kwietnia   2010   r.   o   Służbie   Więziennej   (tekst   jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 848poen. Zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwościdnia 1  sierpnia  2018  r.  w  sprawie   postępowania   kwalifikacyjnego   do   Służby   Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) oasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 5/2021 dla kandydatów do użby Więziennejjednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu użby WięziennejKatowicach na rok 2021 zarządzając    wszczęcie     postępowania     kwalifikacyjnego     na     następujące     stanowiskaposzczególnych jednostkach organizacyjnych:

ARESZT ŚLEDCZY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. J. Siemińskiego 10

 

1.  strażnik działu ochrony  1-2 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez żczyzn. Rozkład czasu służbysystemie wielozmianowymbezpośrednim kontakcieosobami pozbawionymi wolnościdozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służbabronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia czerwiec – lipiec 2021 r.

UWAGI:

Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżnakontrola osobista osadzonych. Zgodnieprzepisami ustawydniaczerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bieliznyobuwia,także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieżyobuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz  osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić uż osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. korzystająca z pełni praw publicznych;
 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo,także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonychprzepisachochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 8. posiadająca zdolność fizycznąpsychiczną do pełnienia służby.

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

 

Kandydat do użby składa następujące dokumenty:

  • podanie  adresowane  do  Dyrektora  Okręgowego  Służby  Więziennej  w  Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służbystanowiska,które się ubiega;

UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU

wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia;

 

UWAGA:      obowiązuje    wydruk     dwustronny,      proszę      odpowiadać    pełnym      zdaniem na  wszystkie  pytania  zawarte  w  ankiecie;  proszę  nie  wypełniać  ostatniego  oświadczenia

 • kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby
  • kserokopie świadectw pracy lub służby;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniejprzypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacjiuprawnień;
  • kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisemprzeniesieniu do rezerwy;
  • oświadczenie kandydatazdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2);
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 3);
  • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane   dokumenty   należy   składać   w   terminie   do   dnia   14   maja   2021   roku drogą pocztową  (liczy  się  data  wpływu  do  Okręgowego  Inspektoratu  Służby  Więziennej w     Katowicach)     na     adres     40-950     Katowice,     ul.     Mikołowska     10     z     dopiskiem

„Nabór   nr   5/2021   do   Służby   Więziennej”   lub   osobiście   (dokumentacja   zakopertowanaopisem jak wyżej)siedzibie  Okręgowego Inspektoratu Służby WięziennejKatowicach, ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 - 15.00).

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentówwyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby WięziennejKatowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Rozmiar: 960.1 kB
Rozmiar: 331.9 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej