Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach

ogłasza nabór do pracy w Służbie Więziennej na stanowisko pracownika cywilnego

INSPEKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GLIWICACH

– pracownik sekretariatu, umowa o pracę

 

Liczba osób do przyjęcia:  1

Wymiar etatu:  1,0

Planowany termin przyjęcia : pierwsza połowa 2021 roku

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9.04.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 poz. 848
z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagane wykształcenie i kwalifikacje

 • Wykształcenie wyższe

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w pracy biurowej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietów MS Office/Word/Excel/Outlook/, znajomość programu eDOK;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • samodzielność, sumienność, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz komunikatywność;
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu.

Zakres obowiązków:

Prowadzenie sekretariatu Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego
  w Gliwicach
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (załącznik nr 1);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu pracy;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2);
 • oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 3);
 • wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5);

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, ul. o. Jana Siemińskiego 10, 44-100 Gliwice, e-mail: as_gliwice@sw.gov.pl, tel. 32 400 000 800. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod_as_gliwice@sw.gov.pl, tel. 32 400 00 809. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

 • weryfikację złożonych dokumentów,
 • rozmowę lub rozmowy kwalifikacyjne,
 • sprawdzenie w rejestrze skazanych i ukaranych
 • badanie wstępne przeprowadzone przez Medycynę Pracę SW.


Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.


Pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.

Osoby zainteresowane ofertą pracy powinny do dnia 5 marca 2021 r. przesłać wymagane dokumenty na adres:

Areszt Śledczy w Gliwicach

ul. o. Jana Siemińskiego 10

44 - 100 Gliwice

 

z dopiskiem „Nabór‘’ (liczy się data wpływu do jednostki).

 

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udzielają funkcjonariusze kadr Aresztu Śledczego w Gliwicach:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

pod numerem telefonu 32 400 00 840 lub 32 40 00 810

 

Załączniki:

Zał. Nr 1 - kwestionariusz osobowy kandydata do pracy

Zał. Nr 2 - oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Zał. Nr 3 - oświadczenie kandydata o niekaralności

Zał. Nr 4 - klauzula informacyjna

Zał. Nr 5 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Podstawa prawna naboru:

 1. ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 2020 poz. 848 z późn. zm.);
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie rodzajów
  i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudnieni na zasadach określonych w przepisach o pracownikach Urzędów Państwowych. (Dz. U. Nr 155, poz. 1633);
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 z późn. zm.).                 
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej