Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Areszcie Śledczym w Częstochowie na stanowisko pracownika cywilnego referent/instruktor/inspektor ds. obsługi sekretariatu (pracownik cywilny – urzędnik państwowy)

przewidywana liczba osób do przyjęcia; 1.

 

Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy – na podstawie umowy o pracę

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 848);

Ustawa z dnia 16 września 1982 roku o urzędnikach państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 269 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (teksy jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666)

Zgodnie z art. 29. Ustawy o Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Charakter pracy:

Praca w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15-30

 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz przekazywanie jej w obiegu wewnętrznym.
 • Prowadzenie dziennika korespondencyjnego, terminarza spraw, rejestru pocztowego.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym
 3. znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
 4. wysoka kultura osobista, komunikatywność, systematyczność,  odporność na stres

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy
 2. CV, ankieta personalna (stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika)
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i osiągniecia zawodowe

Proszę o zawarcie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. oceny złożonych dokumentów;
 2. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;
 3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

Wybrani kandydaci, po ocenie złożonych dokumentów, zostaną zawiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście lub przesłać na adres: Areszt Śledczy w Częstochowie (Kadry), ul. Mirowska 22; 42-200 Częstochowa w terminie do dnia 03.07.2020 roku (data wpływu dokumentów do jednostki). Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w kadrach Aresztu Śledczego w Częstochowie lub pod numerem telefonu: (034) 370-60-19 lub (34) 370 60 10.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej