Katowice,   dn.     08.10.2019 r.

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SLUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

 zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY PIELĘGNIARZ AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH                     

Areszt Śledczy w Częstochowie , 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 22  - 1 etat

 

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:

wykształcenie min. średnie kierunkowe uprawniające do pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, aktualne prawo  wykonywania zawodu.

 

Rozkład czasu służby – jednozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Planowane terminy przyjęć:

po zamknięciu postępowania kwalifikacyjnego, nie wcześniej niż  04.11.2019 roku w terminach określonych w ogłoszeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14.03. 2019 roku (tj.: 04.11.2019, 12.11.2019 roku, 18.11.2019 roku, 25.11.2019 roku).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

 

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 1. podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
 2. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia;

UWAGA: proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia – kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby.

 1. kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego),  kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne, kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 3. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej  (załącznik nr 2);
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 3).

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 października 2019 roku drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem „Nabór nr IV/2019 do Służby Więziennej” lub osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 - 15.30).

 

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

 

ETAPY POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

 

I. Etap wstępny obejmuje:

1) ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy - do 30 minut, możliwość uzyskania  od 2 do 30 punktów).

3) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się      z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawnej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu - 35 minut),

4)    uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

S) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)- (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

6)  sporządzenie arkusza oceny kandydata,

7) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach)

III. Etap końcowy obejmujący:

utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/aresztu śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking, informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

Dla stanowiska młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku związanym z kształceniem w zakresie  pielęgniarstwa - 20 punktów

2)   wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1) - 15 punktów;              

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat lub równorzędny) - 15 punktów;

4) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJETNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTEPUJACY SPOSÓB:

Dla stanowiska młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania regulują następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z poźn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573).

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10 lub pod numerami telefonu:

(32) 208 44 75, (32) 208 45 11

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach,  z siedzibą Katowice ul. Mikołowska 10,

     2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres: 40-950 Katowice ul. Mikołowska 10

• przez e-mail: iod_oisw_katowice@sw.gov.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

5) Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania,        z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej