DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W W WIERZCHOWIE

ogłasza nabór na stanowisko cywilne:

 

Pielęgniarka Ambulatorium z Izbą Chorych

 

 

Wymiar etatu – 1/1 etatu lub ½ etatu (umowa o pracę)

Przewidywane zatrudnienie – czerwiec 2022 r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021r., poz. 1064 ze zm.),

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633,655),

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej pracownikiem zatrudnionym w Służbie Więziennej może być osoba która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742); 6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

- mile widziane doświadczenie w zawodzie

 

OPIS STANOWSKA:

- opieka pielęgniarska nad osobami pozbawionymi wolności w Zakładzie Karnym w Wierzchowie

- organizowanie przyjęć pacjentów w gabinecie Ambulatorium w godzinach pracy lekarza,

- wydawanie leków osadzonym,

- wykonywanie zabiegów sanitarnych, pielęgniarskich, pobierania materiałów do badań diagnostycznych,

- udzielanie pierwszej pomocy

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie do pracy ( załącznik Nr 1)

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

- oświadczenie RODO ( załącznik Nr 3)

- dokumenty potwierdzające wykształcenie

- świadectwa pracy

 

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO 20 MAJA 2022 R. - (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU) - DROGĄ POCZTOWĄ (ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE ul. Szkolna 8 78-530 Wierzchowo) LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (dk_wierzchowo@sw.gov.pl) Z ADNOTACJĄ „NABÓR DO PRACY”)

 

Dokumenty niekompletne i te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowych informacji udziela dział kadr Zakładu Karnego w Wierzchowie – tel 94 34 00 791 lub 790

 

Załącznik nr 1 - podanie

Załącznik nr 2 – kwestionariusz

Załącznik nr 3 - RODO

Rozmiar: 14.6 kB
Rozmiar: 16.5 kB
Rozmiar: 12.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej