OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Sieradzu

w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,25 etatu na stanowisku pracownika cywilnego

 

Starszy asystent/lekarz dermatolog

Ambulatorium z Izbą Chorych

Liczba osób przewidywana do przyjęcia : 1

 

Wymagania stawiane kandydatom, zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia
9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2018, poz. 1542 z późn. zm.)

 1. Ukończone 18 lat i legitymowanie się pełną zdolnością do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.
 3. Pracownikiem może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.
 4. Osoba powinna posiadać odpowiednie wykształcenie do zajmowanego stanowiska tj. wyższe medyczne z prawem do wykonywania zawodu lekarza (spec. dermatolog).
 5. Rękojmia zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 196 poz. 1631 z późn. zm.).
 6. Zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia składają do Zakładu Karnego w Sieradzu,
ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz w terminie od 8 do 25 stycznia br. niżej wymienione dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do pracy.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)
 3. Kserokopia świadectwa pracy lub służby.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.
 5. Kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny.
 6. Kserokopia dowodu osobistego.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 8. Jedna fotografia kolorowa w formacie jak do dowodu osobistego.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (treść w ogłoszeniu)

 

Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:

 • Potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;
 • Potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające.

 

W przypadku dokumentacji nadesłanej pocztą, decyduje data wpływu do jednostki.

Zgłoszenia można również nadsyłać na adres e-mail jednostki tj. zk_sieradz@sw.gov.pl

Dokumenty winny być złożone w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Kandydat powinien posiadać przy sobie oryginały dokumentów do wglądu. Dokumenty złożone w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii nie podlegają zwrotowi. Kandydat ponosi koszty związane z przygotowaniem powyższej dokumentacji. Zakład Karny nie odsyła nadesłanych ofert.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania można uzyskać w Zakładzie Karnym
w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 oraz pod nr telefonu: 43 827 06 17 lub 43 827 06 11 (w dni robocze tj. pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30).

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

UWAGA!!!

Prosimy o załączenie do składanych dokumentów podpisanej klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Dyrektora Zakładu Karnego, z siedzibą w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

 

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Zakładu Karnego
z siedzibą w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, email: zk_sieradz@sw.gov.pl, tel. 43 827 06 29. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: e-mail iod_zk_sieradz@sw.gov.pl, tel. 43 827 06 04. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wstąpienia do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej