Rzeszów, 11.01.2022r.

Nr sprawy: 2233/12/KO/21

 

ZAWIADOMIENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO W DNIU 29.12.2021r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.).

Udzielający Zamówienie przeprowadza niniejsze postępowanie w celu zatrudnienia 1 lekarza radiologa (umowa kontrakt).

Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w oparciu o ustalone kryterium, określone w pkt. 11 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert tj. najniższą cenę brutto, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez poniższego Przyjmującego zamówienie:

 

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Roman Łukaszewski

LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - RADIOLOG

ul. Kustronia 6/54, 35 – 303 Rzeszów

 

Wymieniony Przyjmujący Zamówienie zaproponował kwotę w wysokości 37,00 zł za 1 wykonaną konsultację.

W toczącym się postępowaniu została złożona jedna oferta.

Termin zawarcia umowy: 19.01.2022r.

 

Podpisał Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie: mjr Konrad Łożański.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej