KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

        Areszt Śledczy w Kielcach ogłasza z dniem 14.12.2021 r. konkurs ofert na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osadzonych (szacunkowa liczba osób ok. 1000), wykonywanych w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kielcach w zakresie:

 1. Konsultacje neurologiczne.
 2. Konsultacje ortopedyczne.
 3. Konsultacje urologiczne.
 4. Konsultacje z zakresu chorób zakaźnych.
 5. Konsultacje psychiatryczne.
 6. Konsultacje pulmonologiczne.
 7. Konsultacje z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 8. Konsultacje dermatologiczne.
 9. Konsultacje diabetologiczne.
 10. Diagnostyka RTG – opisy zdjęć.
 11. Przeprowadzanie badań USG.
 12. Przeprowadzanie badań audiometrycznych.
 13. Konsultacje stomatologiczne

1. Każde z ww. świadczeń stanowi odrębną cześć postępowania. Oferenci mogą składać oferty w zakresie każdej części.

2. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

 • są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu
 • są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę, jeśli odpowiednie przepisy nakładają taki obowiązek
 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu
 • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, jeśli odpowiednie przepisy nakładają taki obowiązek

3. Planowany okres trwania umów: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.

4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej AŚ Kielce https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, tablicy ogłoszeń Aresztu Śledczego w Kielcach i Okręgowej Izby Lekarskiej w Kielcach.

5. Oferty (wymagany formularz ofertowy) należy składać w zamkniętych i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT” kopertach w Areszcie Śledczym w Kielcach (sekretariat) lub nadać w formie przesyłki pocztowej (decyduje data wpływu do jednostki) na adres: ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, do dnia 28.12.2021 r. do godz. 12:00.

6. Oferty będą oceniane pod kątem ceny jednostkowej świadczenia lub wynagrodzenia ryczałtowego za wykonywanie świadczeń w danym okresie czasu, proponowanej częstotliwości udzielanych świadczeń oraz posiadanych kwalifikacji.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.12.2021 r., o godz. 12.00 w Areszcie Śledczym w Kielcach.

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczona zostanie na stronie internetowej AŚ Kielce i tablicy ogłoszeń jednostki.

9. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w art. 153 (protest) i art. 154 (odwołanie) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1285 t.j.)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – regulamin konkursu ofert

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej