DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W ŁOWICZU W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

I. Przedmiotem konkursu  jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w wymiarze 35 godzin miesięcznie, od zawarcia umowy do końca roku 2021.

II. Opis szczegółowych warunków konkursu

 Szczegółowe wymogi dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierają załącznik nr 1 - projekt umowy oraz formularz ofertowy - załącznik nr 1a :

Świadczenia medyczne będą polegać na:

 1. przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego
 2. udzielaniu porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
 3. diagnozowaniu pacjenta i zleca niezbędne konsultacje specjalistyczne
 4. opiniowaniu próśb i wniosków osadzonych
 5. wydawaniu opinii, które będą odstępstwem od regulaminu organizacyjno - porządkowego
 6. zlecaniu leczenia farmakologicznego z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania lekami i innymi produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi
 7. zlecaniu diet leczniczych
 8. sporządzaniu opinii i zaświadczeń o stanie zdrowia
 9. wystawianiu zwolnień lekarskich w formie elektronicznej e-ZLA za pomocą platformy ZUS.
 10. prowadzeniu dokumentacji medycznej

Udzielanie świadczeń będzie się odbywać na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się pracę w godzinach 8:00 – 18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem

III. Podmioty zainteresowane

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu.
 2. Są upoważnieni do występowania obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę.
 3. Posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu (prawo wykonywania zawodu, mile widziani lekarze posiadający specjalizację).
 4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 5. Posiadają minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu - załącznik nr 1a:

2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta bądź osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej. Miejsca, w których Oferent naniósł poprawki powinny być przez Oferenta parafowane.

3. Do wypełnionego formularza ofertowego należy załączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,

b) wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

c) polisę ubezpieczeniową OC

d) dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu, posiadane specjalizacje. Jeśli do konkursu ofert przystępuje podmiot leczniczy, który dysponuje fachowym personelem  - należy wskazać listę osób, wraz z ich kwalifikacjami, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Udzielający zamówienia - w uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na wykonywanie świadczeń przez konkretną osobę.

     Wszystkie dokumenty powinny być złożone w odpisach lub kserokopiach poświadczonych przez oferenta. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia oryginałów dokumentów.

f) Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zakład Karny w Łowiczu w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, oznakowanej danymi Oferenta kopercie, w formie pisemnej pod    rygorem nieważności, z opisem: "Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu w zakresie usług pielęgniarskich/ratownictwa medycznego”. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego, 99-400 Łowicz, ul. Wiejska 3 do dnia 01.02.2021r. do godz. 10.00. Oferty złożone po upływie podanego terminu zostaną odrzucone i odesłane Oferentowi bez zapoznawania się z ich zawartością.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2021r. do godz. 10.30.  w siedzibie zamawiającego.

 1. Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami
  w sprawach merytorycznych i formalnych jest Kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych - tel.: 46 830 97 35

V. Komisja konkursowa

W celu przeprowadzenia konkursu Udzielający Zamówienia powołuje 3 osobową komisję konkursową, której zadaniem jest wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

VI. Kryteria oceny oferty

Zakład Karny w Łowiczu przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium cena: max. 80pkt

Kryterium deklarowana przez oferenta miesięczna liczba godzin świadczeń: max. 20pkt

- 30-35 godzin miesięcznie – 20 pkt

- 25-29 godz. miesięcznie – 15 pkt

- 20-24 godz. miesięcznie – 10 pkt.

- 15-19 godz. miesięcznie – 5 pkt

- poniżej 15 godz. miesięcznie 0pkt.

 

W przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w powyższych kryteriach.   

VII. Rozstrzygnięcie konkursu, zawarcie umowy

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce” Zamówienia publiczne”.

2. Udzielający zamówienia pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomi oferentów o wyniku konkursu.

3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu wskaże termin podpisania umowy.

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

   

VIII. Termin związania ofertą

1. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VIII. Okres obowiązywania umowy

Udzielający zamówienia informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2021r.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakład Karny w Łowiczu informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod_zk_lowicz@sw.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Administratora uprawnieni do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w szczególności Kodeksu Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej