„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

Książki są oknem na świat, źródłem wiedzy i formą terapii.

Podczas wizyty funkcjonariuszy Służby Więziennej z Republiki Czeskiej w Zakładzie Karnym w Zarębie została podpisana umowa o międzynarodowej współpracy.

W dniu 15.10.2021 roku w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyły się ćwiczenia specjalistyczne w ramach realizowanych zadań ustawowych przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, funkcjonariuszy GISW we Wrocławiu, zespołu medyków Centrum Ratowniczo Medycznego w Lubania oraz w porozumieniu z Urzędem Gminy Siekierczyn.

W ramach prowadzonej współpracy na lokalnej płaszczyźnie, dzięki przychylności Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie kpt. Daniela Workun, skazani na terenie jednostki odrestaurowali stary konny pojazd strażacki.

Kolejni osadzeni z Zakładu Karnego w Zarębie w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych oraz w nagrodę za wyróżniające się zachowanie podczas odbywania kary pozbawienia wolności wzięli udział w pielgrzymce do Bazyliki Kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Krzeszowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej