Zgodnie z tradycją z lat poprzednich, 13 stycznia br. grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nysie, zorganizowała wspaniałą zabawę karnawałową dla dzieci koleżanek i kolegów z pracy.

Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosława Ligęzy odbyło się spotkanie z kierującymi w przeszłości nyskim więzieniem oraz dyrektorów szkoły działającej na jego terenie.

Zakończył się drugi etap remontu i modernizacji hali produkcyjnej, wybudowanej na terenie nyskiego więzienia w latach osiemdziesiątych XX wieku. Remonty hal produkcyjnych są jednym z elementów programu "Praca dla więźniów" przewidzianego w latach 2016 - 2023.

W roku 2018 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Nysie zrealizowano 9 cykli...

13 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się uroczyste podsumowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za dokonanie przestępstwa przemocy w rodzinie wg modelu DULUTH pt. „To nie górę pokonujemy, lecz samych siebie”.

3 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się spotkanie w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, realizowanego przez fundację "Brama" z Opola.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej