W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach został zrealizowany kurs brukarza.

07.08.2020 roku przypada Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Posiadana niepełnosprawność, w warunkach więziennych, powoduje konieczność jeszcze większego zindywidualizowania wykonywania wobec charakteryzujących się taką dysfunkcją osadzonych kary pozbawienia wolności niż w przypadku sprawnych pensjonariuszy.

Konkursy, gazetki ścienne, audycje radiowe emitowane w zakładowym radiowęźle miały na celu promocję wiedzy o Powstaniu Warszawskim, która jest propagowana wśród osadzonych przez kadrę penitencjarną Zakładu Karnego w Żytkowicach.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach od 6 lat przeprowadzane są kursy w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja – Rozwój.

W dniu 19 czerwca 2020 roku w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazane zostały środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych zabezpieczających przed wirusem wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Akcja Gaszyn-Challenge ma na celu zbiórkę środków finansowych dla chorego dziecka. Do akcji włączyła się Służba Więzienna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej