W dniach od 10 do 21 września 2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu przeprowadzony został cykl zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej osadzonych w ramach programu readaptacji społecznej „Współczesny rynek pracy”.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej odbył się kurs dla osadzonych: Zagospodarowanie terenów zielonych z cyklem zajęć...

Komunikat

03.09.2021

W związku z wprowadzeniem z dniem 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego – na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) koniecznym i prawnie wymaganym jest ograniczenie od dnia...

& sierpnia 2021 r. w Kodniu odbył się XXI Bieg Sapiehów. Cykliczna impreza sportowa ściągająca amatorów biegania z całej Polski.

Proces resocjalizacji penitencjarnej jest niezwykle trudnym zadaniem w odniesieniu do populacji skazanych wielokrotnie odbywających karę pozbawienia wolności. Jest to trudne m.in. z uwagi na ich wiek i w pełni ukształtowaną osobowość, stąd też w pracy z nimi wskazane są metody nieinwazyjne, ukierunkowane na rozwój jednostki, oferujące atrakcyjne dla nich działania, zgodne z ich zainteresowaniami, celami, preferencjami i wartościami, mające...

20 lipca 2021 roku ppłk Artur Ambrozik Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej podpisał nową umowę w  zakresie zatrudnienia skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej