W sierpniu br. zakończyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej, skierowanego do skazanych kobiet, odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Turawie pt. "Chcę być rodzicem".

Żołnierze z batalionu medycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej zaprezentowali skazanym kobietom z Oddziału Zewnętrznego w Turawie zasady udzielania pierwszej pomocy. Na taką naukę nigdy nie jest za późno.

Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

6 lipca br. grupa teatralna „Widno -kręgi” z Oddziału Zewnętrznego w Turawie odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Ozimku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P.N.P. Skazane przedstawiły pensjonariuszom własną interpretację bajki „Królewna śnieżka”.

Skazane przebywające w Oddziale Zewnętrznym w Turawie spotkały się z Witalijem Teńkow na prelekcji dotyczącej szkodliwości zażywania środków odurzających.

W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, od 1 do 22 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie i Oddziale Zewnętrznym w Opolu prezentowana była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej