21 czerwca obchodzony jest Dzień Muzyki. Nie od dziś wiadomo, że muzyka odgrywa dużą rolę w codziennym życiu, także w tym, które się toczy za więziennymi murami.

Podobnie, jak funkcjonariusze innych formacji mundurowych, fordońska Służba Więzienna wspiera i propaguje inicjatywę honorowego krwiodawstwa. Czas pandemii zmienił wspólną rzeczywistość, jednak mimo tego funkcjonariusze z zachowaniem reżimu sanitarnego regularnie udają się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, aby zasilać bank krwi.

10 czerwca br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie ppłk Jakub Niekrasz podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie z Przedsiębiorstwem Przemysłu Betonów „PREFABET - Białe Błota” w Białych Błotach, reprezentowaną przez prezesa firmy Dariusza Kaczmarka.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

PRZEMOC - STOP

21.05.2021

Statystyki sądowe pokazują, że stosowanie przemocy jest jednym z głównych czynników kryminogennych. To właśnie nieumiejętność panowania nad emocjami i nieradzenie sobie z agresją stanowi najczęstszy powód pobytu w izolacji więziennej. Z tej też przyczyny prowadzenie programów resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie stanowi istotny element pracy z osobą pozbawioną wolności.

Nawet najbardziej zaawansowany postęp w medycynie, czy nowoczesny technologicznie sprzęt, urządzenie medyczne nie są w stanie zastąpić kompetencji, troski i współczucia, jakie daje personel pielęgniarski chorym i cierpiącym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej