W sierpniu kadra Oddziału Zewnętrznego w Opolu poprzez zaangażowanie i zmotywowanie skazanych do charytatywnej działalności, wsparła prace przygotowawcze do rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Opolu.

Pomocni nawzajem

22.08.2018

W lipcu i sierpniu br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziałach Zewnętrznych w Turawie i w Opolu realizowany był program resocjalizacyjny dla skazanych, w tym osadzonych niepełnosprawnych pn. "Pomocni nawzajem". Uczestniczyło w nim łącznie 27 skazanych kobiet i mężczyzn.

Pomoc w wakacje

30.07.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Opolu angażowanie skazanych do aktywności charytatywnej stanowi jedną z podstawowych form readaptacji. Pora letnia sprzyja remontowaniu budynków placówek edukacyjnych. W tym roku również nie mogło zabraknąć pomocy Służby Więziennej.

Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, od 1 do 22 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie i Oddziale Zewnętrznym w Opolu prezentowana była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”.

Kadra Oddziału Zewnętrznego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracuje z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia nadziei i pomocy wszystkim potrzebującym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej