Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

22 lutego br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu ppłk Artur Malczyk wziął udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających więźniów niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Brikenau, którzy na terenie gminy Głogówek zginęli w 1945 roku podczas ewakuacji obozu.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wraz ze skazanymi wspomagają sześcioletniego Wiktora, który ciężko choruje.

12 lutego br. kadra penitencjarna opolskiego aresztu śledczego zorganizowała skazanym spotkanie z przedstawicielem Fundacji Latarnia, który jest dyrektorem projektu pn. "Poznaj prawdę, a prawda Cię uwolni".

Praca jest jednym najistotniejszych aspektów resocjalizacji osób osadzonych. Umożliwia im nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednocześnie mając znaczący wpływ na sferę społecznego funkcjonowania.

W roku 2018 w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Turawie, kontynuowano realizację projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na  rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej