11 listopada w Kozienicach odbyły się obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przy Pomniku Niepodległości w Kozienicach. W uroczystościach na terenie miasta wziął udział Poczet Sztandarowy Zakładu Karnego w Żytkowicach oraz delegacja funkcjonariuszy na czele z Dyrektorem ppłk. Radosławem Salakiem.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

W dniu 13 października 2019 roku, odbyły się uroczyste obchody wielkiej bitwy Legionistów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi stoczonej w dniach 22 – 24 października 1914 roku.

W ramach zajęć kulturalno–oświatowych dla skazanych, odbyło się zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach realizowane były kursy brukarza.

Muzyka stale towarzyszy człowiekowi i jest istotnym czynnikiem kształtującym jego funkcjonowanie. Pozwala na odnalezienie odpowiedzi na pytania: kim jestem i kim będę?

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej