W kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Brak nawyku stałej, uczciwej pracy, jest częstym powodem wejścia w konflikt z prawem. Kursy zawodowe i zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej organizowane w Zakładzie Karnym w Płocku są ważnym elementem działań ograniczającym powrót na drogę przestępczą.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Płocku, aktywnie włączyli się w różne formy niesienia pomocy dla Ukrainy ogarniętej wojną.

Funkcjonariusze i Pracownicy Zakładu Karnego w Płocku i Oddziału Zewnętrznego w Płońsku systematycznie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe, starają się być wrażliwi na pojawiające się potrzeby i reagować na nie.

Potocznie zaburzenie dysocjacyjne określane jest jako osobowość mnoga, osobowość naprzemienna, osobowość wieloraka.

8 marca to święto, którego rodowód sięga 1910 roku.

Samouszkodzenia należy uznać za powszechnie nieakceptowane akty bezpośredniej autodestruktywności, w których jednostka zmierza do wyrządzenia sobie natychmiastowej szkody, a przedmiotem ataku staje się własne ciało, przy czym działanie to pozbawione jest zamiaru samobójczego (Favazza, 1996).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej