„Radio to środek znieczulający człowieka pracy…” Tommy Wieringa

10 lutego 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi z okazji święta Służby Więziennej.

Rok 2021 przyniósł wiele zmian na lepsze w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Zrealizowano kilka zadań inwestycyjnych mających na celu rozwój jednostki.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zakończono realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komunikat

14.01.2022

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej