Funkcjonariusze Służby Więziennej aktywnie włączają się w tegoroczną akcję „Sprzątania świata – Polska 2020 ” oraz ogólnopolską akcję #sadziMY .

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu w ramach projektu POWER prowadzony jest kurs przygotowujący do pracy na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dzięki udziałowi...

W dniach 9-16 września 2020 roku funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie mieli możliwość zarejestrowania się w bazie dawców szpiku.

Służba Więzienna pamięta o wychowankach Domu Dziecka w Siedlcach. Funkcjonariusze i pracownicy siedleckiej jednostki zbierali m.in. artykuły szkolne, kosmetyki, artykuły chemii gospodarczej by przekazać je podopiecznym Domu Dziecka w Siedlcach - "Domu pod Kasztanami".

W więzieniu nie pracują tylko strażnicy więzienni, są też: wychowawcy, psychologowie, terapeuci, kwatermistrze oraz osoby zajmują się finansami jednostki penitencjarnej. Służbę pełnią także funkcjonariusze działu ewidencji, którzy czuwają nad terminowością czynności procesowych i prawidłowością wprowadzanych orzeczeń.

11 września br. dobiegła końca II edycja programu „Przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz sytuacjom konfliktowym”, który został zorganizowany w tutejszej jednostce penitencjarnej przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej