Udzielenie pierwszej pomocy jest kluczową umiejętnością, która może znaleźć zastosowanie w nieprzewidzianych sytuacjach. Ze statystyk wynika, że 70% przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem (najczęściej w domu), zazwyczaj towarzyszą temu jacyś świadkowie, zaś resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego.

W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie, w ramach oddziaływań skierowanych na readaptację społeczną i aktywizację zawodową, zrealizowany został kurs robotnika budowlanego finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W kursie udział wzięło 8 skazanych.

Czerwiec to miesiąc, w którym zakończono drugą edycję programu resocjalizacyjnego „Barwy szczęścia”, który odbywał się na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie. Program ten zawiera elementy dogoterapii, a fordońscy skazani w ramach programu wykonali maty węchowe oraz tzw. szarpaki.

Podobnie, jak funkcjonariusze innych formacji mundurowych, fordońska Służba Więzienna wspiera i propaguje inicjatywę honorowego krwiodawstwa. Czas pandemii zmienił wspólną rzeczywistość, jednak mimo tego funkcjonariusze z zachowaniem reżimu sanitarnego regularnie udają się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, aby zasilać bank krwi.

„Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" to nazwa autorskiego programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, który prowadzony jest w fordońskiej jednostce penitencjarnej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej