Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wraz ze skazanymi wspomagają sześcioletniego Wiktora, który ciężko choruje.

Czy można wspomóc jednostkę penitencjarną w obniżeniu kosztów zakupu kopert? Można. Wystarczy do ich produkcji zatrudnić osadzone, co właśnie dzieje się w Oddziale Zewnętrznym w Turawie.

23 stycznia br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie z pracownikiem Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.

Praca jest jednym najistotniejszych aspektów resocjalizacji osób osadzonych. Umożliwia im nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednocześnie mając znaczący wpływ na sferę społecznego funkcjonowania.

W roku 2018 w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Turawie, kontynuowano realizację projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na  rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze...

7 grudnia br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie rozpoczął się kurs zawodowy - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, który połączono z aktywizacją zawodową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej