Nowe przepisy mają usprawnić funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, ograniczyć przywileje osadzonych i wspomóc kadrę zakładów karnych i aresztów śledczych – to temat miesiąca.

Zakład Karny w Siedlcach wraz z kontrahentem, firmą Arche S.A. zorganizował konferencję prasową poświęconą współpracy obu instytucji sprzyjającej prowadzeniu efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu zawarł porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Chojnów. Porozumienie ma na celu zwiększenie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej oraz kształtowaniu wśród osadzonych prospołecznych postaw.

Więzienne manewry

06.09.2022

Funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności na poszczególnych stanowiskach biorąc udział zarówno w szkoleniach jak i specjalistycznych manewrach na terenie jednostek penitencjarnych.

Praca osadzonych to jedna z głównych podstaw odnowionego systemu resocjalizacyjnego, w ramach którego funkcjonuje nowoczesne polskie więziennictwo. Osadzeni z Zakładu Karnego w Przytułach Starych sprzątali teren przyległy i drogę dojazdową do jednostki.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczącym się w Zakładzie Karnym w Płocku, podobnie jak w 18 placówkach więziennych tego typu na terenie kraju, rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej