Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu umożliwili kolejnym skazanym zdobycie nowych umiejętności  w zawodzie technolog robót wykończeniowych. W kursie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 udział wzięło 12 recydywistów. To ważny element procesu resocjalizacji. Skazani zdobywają kwalifikacje zawodowe i inne ważne umiejętności, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie podczas odbywania kary, a po opuszczeniu zakładu karnego...

10 nowo przyjętych funkcjonariuszy okręgu katowickiego uczestniczyło w kursie przygotowawczym. Dziś wszyscy pomyślnie zdali egzamin końcowy.

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach dwunastu skazanych ukończyło kurs zawodowy: „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakład Karny w Wojkowicach wśród laureatów International Festival in Olsztyn "Prison Movie" 2020. Wyróżnienie otrzymali twórcy wojkowickiego „Bluesa zza krat” - mł. chor. Jacek Czapla i osadzony Wojciech Góra.

Zaledwie 20 % populacji osadzonych w bielskim Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Cieszynie deklaruje się jako osoby nieużywające wyrobów tytoniowych. W dniu rzucania palenia tytoniu funkcjonariusze Służby Więziennej wdrożyli działania na rzecz zwiększenia tej liczby.

Służba Więzienna realizuje kolejny, ostatni już tegoroczny kurs zawodowy dla osób pozbawionych wolności. Tym razem został on sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej