Służba Więzienna pamięta o wychowankach Domu Dziecka w Siedlcach. Funkcjonariusze i pracownicy siedleckiej jednostki zbierali m.in. artykuły szkolne, kosmetyki, artykuły chemii gospodarczej by przekazać je podopiecznym Domu Dziecka w Siedlcach - "Domu pod Kasztanami".

W więzieniu nie pracują tylko strażnicy więzienni, są też: wychowawcy, psychologowie, terapeuci, kwatermistrze oraz osoby zajmują się finansami jednostki penitencjarnej. Służbę pełnią także funkcjonariusze działu ewidencji, którzy czuwają nad terminowością czynności procesowych i prawidłowością wprowadzanych orzeczeń.

11 września br. dobiegła końca II edycja programu „Przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz sytuacjom konfliktowym”, który został zorganizowany w tutejszej jednostce penitencjarnej przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.

W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach został zrealizowany kurs brukarza.

10 września 2020 r. odbyły się pierwsze zajęcia profilaktyczno – edukacyjne realizowane online w ramach kampanii społecznej "Raz, dwa, trzy...zginiesz Ty!" współrealizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W tym roku Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada 12 września, funkcjonariusze Służby Więziennej dokładają starań, aby wyposażyć osoby odbywające karę pozbawienia wolności w umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej