W imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

Wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych rozpoczęły się już 7 marca od zorganizowanego przez dział penitencjarny koncertu muzyki jazzowej.

Przez blisko 15 lat kilkudziesięciu osadzonych pod nadzorem wychowawców ds. kulturalno-oświatowych tworzyło miesięcznik GaZK, który na przestrzeni minionych lat od kilku stronnicowego czasopisma przeszedł drogę do profesjonalnie redagowanej gazety.

-Więzienia i zakłady wychowawczo-poprawcze w obrębie Państwa Polskiego pozostają pod zarządem Ministerstwa Sprawiedliwości. Z perspektywy czasu ten oczywisty zapis zawarty w pierwszym artykule dekretu z dnia 8 lutego 1919 roku w sprawie tymczasowych przepisów więziennych dał początek Służbie Więziennej. Sygnatariuszami dekretu byli: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski oraz Leon Władysław Supiński.

27 stycznia przypada 79 rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu w Auschwitz-Birkenau. W ramach tygodniowych obchodów na terenie Podkarpacia zostały zorganizowane prelekcje, wystawy okolicznościowe, wykłady historyków poświęcone zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej oraz pokazy filmów o tematyce związanej z Holokaustem.

W dniu 24 stycznia do naszej jednostki penitencjarnej przybyli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych z Brzozowa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej