Funkcjonariusze działu penitencjarnego, psycholodzy i wychowawcy, swoją służbę odbywają w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Kiedy w jednostce pojawia się nowy skazany, to właśnie oni w ciągu pierwszych kilku dni określają, jakie problemy dotyczą takiej osoby.

Program „Praca dla więźniów” przynosi wymierne efekty, także w Areszcie Śledczym w Opolu i podległych mu oddziałach zewnętrznych. Świadczy o tym istotny wzrost liczby zatrudnianych skazanych, a co za tym idzie, zwiększenie środków finansowych przekazywanych z pensji osadzonych.

Jednym z najistotniejszych celów oddziaływań readaptacyjnych prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych oraz wyposażenie ich w nowe umiejętności. Ma to na celu ułatwienia ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, a także aktywizowanie ich do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu murów zakładu karnego.

29 grudnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu Oddziałów Zewnętrznych w Opolu i Turawie przeprowadzono szkolenie przewodników i tresurę psów, wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

W dniach 18 - 22 grudnia br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu CTM (Combat Trauma Management), tj. udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych.

12 grudnia br. w Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Opór”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej