W murach Aresztu Śledczego we Wrocławiu zrealizowano po raz pierwszy dla skazanych warsztaty nauki relaksacji i wizualizacji dla skazanych. Uczestnikami programu byli osadzeni zmotywowani do zmiany i pracy nad sobą. Do udziału w zajęciach włączono te osoby, które realizują indywidualny program oddziaływań, wykazują pozytywną postawą i pozytywną ocenę postępów w resocjalizacji.

Dzięki zaangażowaniu Funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz studentów psychologii sądowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu został przeprowadzony program „Dopalacze-wypalacze” dla grupy skazanych.

Co to jest POWER? To europejski Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Dzięki współpracy Funkcjonariuszy Służby Więziennej z dr Aureliuszem Kosendiakiem został przeprowadzony program readaptacji społecznej „Fair-Play w sporcie i życiu codziennym”, w którym udział wzięło 12 skazanych.

Funkcjonariusze aresztu śledczego we Wrocławiu wraz z grupą skazanych włączyli się w działania mające na celu upamiętnienie wydarzenia związanego z 25 rocznica przystąpienia Polski do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości poprzez uczestnictwo w prelekcji na temat „Prawa człowieka – standardy wykonywania kary pozbawienia wolności”.

W trakcie uroczystości w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu wyróżnieni zostali krwiodawcy działający na terenie regionu. Nie zabrakło wśród nich funkcjonariusza reprezentującego Areszt Śledczy we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej