25 marca br odbyło się szkolenie dla pracowników Sądu Okręgowego we Wrocławiu i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie w ramach kampanii Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie, bezpieczni w pracy”.

Na zaproszenie funkcjonariuszy SW pracownicy Urzędu Skarbowego wzięli udział w spotkaniu z grupą funkcjonariuszy i  grupą skazanych celem przybliżenia rozliczeń podatkowych. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w jednostce.

Dzięki podpisanemu porozumieniu między Służbą Więzienną a Stowarzyszeniem Pomocy „Ludzie Ludziom” odbyło się spotkanie dla skazanych i funkcjonariuszy w dniu 22.02.2019. Spotkanie było prowadzone przez pracowników Stowarzyszenia: Ewę Humienną, Sylwię Szwaja i Paulinę Szuba.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program readaptacyjny aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 1/2019”. Zajęcia prowadzone były we współpracy wychowawcy, doradcy zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP we Wrocławiu oraz przedstawiciela Urzędu Pracy we Wrocławiu.

W dniu 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu prowadzone są oddziaływania z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, filmoterapii i plastykoterapii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej