Dzięki współpracy Służby Więziennej z Fundacją Cyryla i Metodego w areszcie śledczym w dniach 13.08.2018 r- 31.08.2018 r.,po raz kolejny w tym roku zorganizowano program resocjalizacyjny w zakresie integracji rodzin „Ojciec Niezłomny”. W jednostkach penitencjarnych przebywają więźniowie, którzy próbują na nowo nauczyć się jak być dobrym ojcem. Służba więzienna realizuje szereg różnych przedsięwzięć skierowanych na poprawę relacji rodzinnych osób przebywających za murami.

W lipcu i sierpniu po raz kolejny w Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się program z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym „Moc kontra przemoc” mający na celu przeciwdziałanie przemocy. Przemoc nie jest prywatną sprawą, a wręcz społecznym problemem i dramatem. Narusza osobiste wolności i prawa jednostki, a także interes publiczny.

Areszt Śledczy we Wrocławiu już kolejny rok jest realizatorem projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

W murach Aresztu Śledczego we Wrocławiu zrealizowano po raz pierwszy dla skazanych warsztaty nauki relaksacji i wizualizacji dla skazanych. Uczestnikami programu byli osadzeni zmotywowani do zmiany i pracy nad sobą. Do udziału w zajęciach włączono te osoby, które realizują indywidualny program oddziaływań, wykazują pozytywną postawą i pozytywną ocenę postępów w resocjalizacji.

Dzięki zaangażowaniu Funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz studentów psychologii sądowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu został przeprowadzony program „Dopalacze-wypalacze” dla grupy skazanych.

Co to jest POWER? To europejski Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej